Helande Löv är en inspirerande kristen kvartalstidning som lyfter fram Jesus som Herren din läkare – och som har omsorg om hela dig till ande, själ och kropp.

Ett jubileumsnummer av tidningen har kommit ut!
Helande Löv firar 30-års jubileum!

Det började med en vision från Gud; tidningen skulle vara en profetisk röst i sin samtid och bära på ett tydligt evangeliskt budskap. Nu firar Helande Löv 30 år av att sprida ett Jesus-centrerat budskap med rötter i den bibliska helandetjänsten.

”Vi önskar att presentera evangelium på många olika sätt, så att man kan klara av att vara kristen i till exempel skola, vård och omsorg. Vi kristna ska kunna praktisera Guds Ord på ett moget sätt”, säger pastor Linda Bergling som har grundat tidningen och varit chefredaktör och ansvarig utgivare sedan starten 1991.

Med inslag från flera olika författare varav många är välkända tjänstegåvor i Kristi kropp, är tidningen väl rotad i Bibelordet. Grunden för innehållet är budskapet om Jesu gärning på korset och försoningens verklighet för individen och det kollektiva, i samband med den helige Andes närvaro och funktion.

Helande Löv tilltalar aktuella ämnen i sin samtid som till exempel ledarskap, äktenskapet, församlingen och kristen värdegrund. Linda Bergling tillägger:
”Nu har vi gett ut ett jubileumsnummer där jag har skrivit två artiklar om sekter, vilket är ett aktuellt ämne just nu. Nästa nummer blir om rådgivning. För att kunna möta framtidens utmaningar från till exempel samhället, behöver vi ha en Jesus-fokuserad rådgivning som är trogen Ordet. En rådgivning som innehåller både nåd och sanning”.

Namnet ”Helande Löv” kommer från Uppenbarelseboken 22 och Hesekiel 47, där det står om löv som ska ge läkedom åt folken.
”Tidningen hör ihop med helandetjänsten”, säger Linda Bergling, ”Så har det varit från början: vi vill se människor helade och upprättade i namnet Jesus. Försoningen blir en verklighet i våra liv när vi genom Gudsordet får uppenbarelse om vad vi har fått i Jesus och hur vi kan praktisera vår tro i vardagen”.

  Nummer 3/2020 hade temat: Människovärde


I det här numret av Helande Löv nummer 3/2020 kommer vi att beröra olika områden som handlar om människans värde; den kristna värdegrunden och förhållningssätt
till områden som sex, äktenskap och abort.

Värdegrund kan vara mångtydigt och därigenom också otydligt. Att alla människor har lika värde skulle de flesta hålla med om, men varför människor har lika värde skulle säkert inte beskrivas på samma sätt.

Att tydliggöra den kristna värdegrunden är viktigare än någonsin i vår mångpolitiska och mångreligiösa värld, och det är en grund som redan är lagd. Enligt Bibeln så är det Jesus själv som är den grunden, och den är så stark att inte ens döden och dödsrikets portar kan fördärva den. På den grunden ska vi bygga, med Guds Ord och den vägledning som det Ordet ger.

De kristna värderingarna måste vila i Jesus själv, i hans försoningsgärning och i Guds Ord. Bibeln varnar för att bygga på lösan sand. Den grunden håller inte i livets verkliga prövningar. Att tala om kristen värdegrund utan att tala om grundaren själv vore att föra folket vilse.

Det kristna livet ska levas i en andlig relation till Jesus, och få sin kraft från honom, genom den helige Ande. Vi önskar att det här numret av Helande Löv ska ge dig inspiration till allt större frimodighet och stolthet över att få tillhöra universums Herre.

Låna ut eller ge bort tidningen, när du läst den, ”glöm” den på tåg, buss eller på vårdcentralen.
Hör gärna av dig och ge din kommentar när du läst de artiklar och intervjuer som finns med i det här numret.

Pastor Linda Bergling
Chefredaktör

Nummer (nr2 2020) hade temat: Frälsning.


HELANDE LÖV NR 2 2020 3
Detta nummer handlar till stora delar om mötet med Jesus. Olika människor i olika åldrar berättar om hur de mötte Jesus och hur deras liv blev förvandlade.

Det är inte alla som har kunskap om vad frälsning betyder och vad man menar med att bli ”född på nytt”. När man blir född på nytt är det inte kroppen och själen som förändras.

Då skulle man ju kunna säga som Nikodemus i Bibeln: …”skall jag återvända till min moders liv?” Att bli född på nytt är en andlig
födelse. Din ande föds på nytt och Gud flyttar in i ditt innersta. Denna födelse förenar dig med Gud och den värdighet, som Gud avsett för människorna som han skapat, återupprättas.

Vi skapades till Guds avbild, men den bilden förstördes genom syndafallet och syndens nedbrytande kraft. I Jesus upprättas vi till den ställning som Gud skapat oss till som hans kungliga arvingar. Genom pånyttfödelsen blir vi medlemmar i hans familj. Det oändliga pris som betalades
för din återlösning är också det exakta priset på ditt värde.

I den här tidningen får du läsa om Guds stora plan för ditt liv. Du får veta att frälsningen är grundad i Jesu gärning och håller i livets svårigheter. Gunnar Bergling skriver om korsets seger och LaDonna Osborn skriver om hur alla människor är försonade med Gud. Du får läsa om hur man med frimodighet kan berätta för andra om hur man tar steget och säger ja till Gud. Flera olika människor berättar sitt vittnesbörd om hur de mötte Jesus.

Du hittar en presentation om församlingen Arken på sidan 29 i tidningen. På sidan 30 finns en enkel frälsningsbön, som du kan be om du vill ta emot Jesus som din personliga Frälsare.

Pastor Linda Bergling
Chefredaktör

Frågor och svar:

Vad kostar en helårsprenumeration i Sverige?
Att prenumerera på tidningen kostar 179 kr för ett år inom Sverige.

Vad kostar det utanför Sverige?
Utanför Sverige, i Norden, kostar det 219 kr

Vad gör jag när tidningen inte kommer?
Då ringer du till Helande Löv (08-588 840 51) för att kontrollera vad som hänt
eller mejlar helandelov@arken.org.

Jag har betalat, men fått en påminnelse. Varför, och vad gör jag nu?
Då har systemet missat att registrera din betalning. Om du ringer och berättar vilket datum du betalade, så kan vi leta upp och registrera din betalning manuellt.

Jag vill köpa tidigare utgivna nummer. Vad kostar de och hur beställer jag?
Lösnummer av Helande Löv kostar 49 kr. Mejla helandelov@arken.org

Jag har en fråga till ”Fråga om råd”. Hur gör jag för att få svar?
Mejla helandelov@arken.org eller skicka in den till Helande Löv, Box 134,
196 23 KUNGSÄNGEN

Prenumerera på Helande Löv

Du får läsa undervisning om inre helande, relationer, lovsång och mycket mer.
Dessutom möter du människor som berättar om hur de blivit helade. En
helårsprenumeration kostar 179 kr. (Utanför Sverige tillkommer 40 kr i porto).

Fyll i formuläret här bredvid för att starta din prenumeration!

Helande Löv prenumeration

Anmälan för prenumeration av Helande löv

Prenumerera på Helande löv

Du får läsa undervisning om inre helande, relationer, lovsång och mycket mer. Dessutom möter du människor som berättar om hur de blivit helade. En helårsprenumeration kostar 179 kr. (Utanför Sverige tillkommer 40 kr i porto.)

Helande löv utkommer 4 ggr per år